Jak napisać pracę dyplomową?

W tym artykulę omówimy jak napisać pracę dyplową. Przedstawimy ciekawą literaturę itp.

Dział cały czas w budowie.

 

      Jeśli się zastanawiasz czy warto pisać i czy warto pisać samemu to odpowiedz jest jedna. Obowiązkowo musisz pisać sam. Pisanie pracy jest zweryfikowaniem umiejętności i dostarcza masę doświadczeń i wiedzy. Jeśli chcesz być magistrem czy inżynierem nawet nie myśl o obejściu  tego.  Dyskusji o tym było mnóstwo. Jednakże  ponad 10 letnie doświadczenie użytkowników wsb2.pl mówi jasno.  Piszemy sami. Bez plagiatu, bez zlecania tego osobą innym. Jesteś załamany i potrzebujesz podpowiedzi ? pisz na forum, podpowiemy. 

 

 

Zasady dla WSB:

 

Zasady dla Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zarządzenie nr 11/2018

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 9 marca 2018 roku

w sprawie zaleceń merytorycznych i redakcyjnych odnośnie do prac dyplomowych przygotowywanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 2183, z późn. zm.), § 43 Regulaminu studiów na UEP, przyjętego uchwałą nr 67 (2014/2015) Senatu UEP z dnia 28 kwietnia 2015 roku z późn. zm., w związku z treścią uchwały nr 45 (2017/2018) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2018 roku, zarządzam, co następuje:

 

§ 1 Zalecenia merytoryczne dla pracy licencjackiej/inżynierskiej

1. Praca licencjacka/inżynierska jest pracą dyplomową kończącą pierwszy stopień studiów. Praca licencjacka/inżynierska może mieć m.in. charakter:

 1. przeglądowy (omówienie wybranego problemu na podstawie literatury);
 2. eksperymentalny (przedstawienie wyników badań doświadczalnych);
 3. studium przypadku;
 4. analizy wybranego problemu praktycznego;
 5. raportu z badań (np. sondażowych, doświadczalnych).

2. Praca licencjacka/inżynierska powinna:

 1. zawierać wyraźnie sprecyzowany problem (teoretyczny lub empiryczny);
 2. posiadać jasno sformułowany cel;
 3.  uwzględniać dorobek piśmiennictwa naukowego i/lub publikacje branżowe;
 4. zawierać odpowiednio liczny zestaw pozycji bibliograficznych, do których odwołano się w treści pracy (zaleca się co najmniej 15 pozycji);
 5. zawierać interpretację i podsumowanie uzyskanych przez autora wyników.

3. Przygotowanie pracy licencjackiej/inżynierskiej powinno ukształtować i pogłębić u studenta umiejętności:

 1. posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów;
 2. samodzielnego poszerzania wiedzy poprzez wyszukiwanie i analizę literatury przedmiotu;
 3. właściwego doboru materiałów źródłowych, związanych z opracowywanym tematem oraz poprawnego powoływania się na te źródła;
 4. formułowania i uzasadniania własnych opinii;
 5. prowadzenia logicznego toku wywodu;
 6. posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem, pozbawionym wyrażeń kolokwialnych.

 

§ 2 Zalecenia merytoryczne dla pracy magisterskiej

1. Praca magisterska jest pracą dyplomową kończącą drugi stopień studiów Praca magisterska może mieć m.in. charakter:

 1. systematyzujący wiedzę na temat wybranych zagadnień;
 2. projektowy, gdy autor analizuje dotychczasowe rozwiązania wybranego problemu i proponuje ich modyfikację;
 3. badawczy, gdy autor przygotowuje i przeprowadza badanie empiryczne, a następnie analizuje uzyskane wyniki i dokonuje ich prawidłowej interpretacji.

2. Praca magisterska powinna:

 1. zawierać wyraźnie sprecyzowany problem badawczy (teoretyczny lub empiryczny) i propozycję jego rozwiązania;
 2. posiadać jasno sformułowany cel badawczy;
 3. uwzględniać dorobek piśmiennictwa naukowego;
 4. zawierać odpowiednio liczny zestaw pozycji bibliograficznych, do których odwołano się w treści pracy (zaleca się co najmniej 30 pozycji z polskoi obcojęzycznej literatury naukowej);
 5. opierać się na metodach badawczych i narzędziach analitycznych, prawidłowo dostosowanych do problemu badawczego;
 6. zawierać interpretację i podsumowanie uzyskanych przez autora wyników.

3. Przygotowanie pracy magisterskiej powinno ukształtować i pogłębić u studenta umiejętności:

 1. osługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów i wykorzystywania jej do rozwiązywania postawionych problemów naukowych;
 2. samodzielnego doboru i wykorzystania literatury przedmiotu oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku naukowego w danej dyscyplinie;
 3. samodzielnego wyszukiwania informacji w dostępnych źródłach krajowych i zagranicznych oraz oceny ich wiarygodności i przydatności;
 4. prawidłowego diagnozowania zjawisk gospodarczych w skali mikro, mezzo, makro i globalnej;
 5. właściwego doboru i wykorzystania metod i narzędzi badawczych;
 6. prowadzenia logicznego toku wywodu;
 7. precyzyjnego i zrozumiałego formułowania opinii i wniosków z przeprowadzonych badań;
 8. posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem, z zachowaniem zasad piśmiennictwa naukowego. 

 

§ 3 Zalecenia redakcyjne dotyczące przygotowywania prac dyplomowych

1. Zalecana objętość pracy dyplomowej:

 1. praca licencjacka/inżynierska: 40 – 60 stron;
 2. praca magisterska: 60 – 90 stron.

2. Zalecany układ pracy:

 1. strona tytułowa;
 2. spis treści;
 3. wstęp zawierający m.in. określenie celu i zakresu pracy, przedstawienie informacji o zawartości poszczególnych rozdziałów oraz określenie charakteru i rodzaju materiałów źródłowych;
 4. tekst główny, z uwzględnieniem podziału na rozdziały i ewentualnie podrozdziały;  podsumowanie uzyskanych wyników i/lub wnioski;
 5. wykaz cytowanych publikacji w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego przedstawionego w załączniku do Zarządzenia nr 61/2017 Rektora UEP z dnia 25 lipca 2017 roku dotyczącego Zasad tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 6. wykaz wykorzystanych aktów prawnych (w uzasadnionych przypadkach);
 7. wykaz źródeł internetowych (z datą publikacji bądź pobrania);
 8. wykaz tabel;
 9. wykaz rysunków (schematów, map itp.);
 10. wykaz załączników.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie od dnia opublikowania. REKTOR (prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP)

 


 

Zasady tworzenia odsyłaczy bibliograficznych i wykazu literatury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Załącznik do Zarządzenia nr 61/2017 Rektora UEP z dnia 25 lipca 2017 roku

Niniejsze zasady zostały opracowane według stylu APA w wersji dostosowanej do reguł języka polskiego.

I. Znaczenie podstawowych terminów

Styl APA - zestaw reguł dotyczących cytowania, tworzenia bibliografii oraz edycji tekstów naukowych opracowany przez American Psychological Association (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne). Szczegółowe informacje o stylu zawiera podręcznik Publication Manual of the American Psychological Association. Reguły APA są co jakiś czas aktualizowane. Obecnie obowiązuje wydanie szóste (APA Style 6th ed.). Podstawowe informacje o stylu dostępne są na stronie http://www.apastyle.org/.

Cytowanie w publikacji naukowej - odwoływanie się do innych publikacji bez dosłownego przytaczania lub dosłowne przytaczanie fragmentu tekstu. Przywoływanie cudzych myśli w oryginalnym brzmieniu lub parafrazowanie ich bez udokumentowania tego w formie odsyłacza stanowi naruszenie prawa i traktuje się jako plagiat.

Opis bibliograficzny – to uporządkowany zespół danych o dokumencie (książce, artykule itp.), służący do jego identyfikacji.

Odsyłacz bibliograficzny - skrócony opis bibliograficzny dokumentu, z którego pochodzi informacja lub cytat zawarty w tekście.

Przypis dolny – krótkie objaśnienie autora odnoszące się do wskazanych wyrazów, zwrotów lub fragmentów tekstu. W stylu APA wyróżnia się przypisy uzupełniające podstawowe informacje zawarte w tekście głównym oraz przypisy informujące o prawach autorskich. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć stosowanie przypisów uzupełniających. Informacje o prawach autorskich mogą odnosić się do cytowanych bądź adaptowanych materiałów (np. skal, pozycji kwestionariuszowych, reprodukowanych rysunków lub tabel). Należy numerować wszystkie przypisy dolne kolejno w tekście, używając do tego cyfr arabskich. W tekście cyfry te przyjmują formę indeksów górnych.

Bibliografia - wykaz opisów bibliograficznych dokumentów przywołanych lub cytowanych w tekście.

II. Tworzenie odsyłaczy bibliograficznych i cytowanie publikacji

1. Zasady ogólne

1.1. Tworzenie odsyłaczy bibliograficznych w stylu APA polega na powoływaniu się na dane źródło bezpośrednio w tekście pracy. Umieszcza się je w nawiasie okrągłym bezpośrednio po cytacie lub w innym miejscu wymagającym wskazania źródła podając nazwisko autora (bez imion, inicjałów), rok wydania publikacji oraz numer strony lub numery stron (w zależności od kontekstu, obowiązkowo w przypadku parafrazowania tekstu lub dosłownego przytaczania fragmentu tekstu). Poszczególne elementy identyfikujące publikację oddziela się przecinkiem.

Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim Odsyłacze w pracy tworzonej w języku angielskim
(Nowak, 2009, s. 123) (Nowak, 2009, s. 126-127)
(Nowak, 2009, p. 123) (Nowak, 2009, pp. 126-127)

 

1.2. Jeżeli ze zdania lub akapitu, po którym należałoby umieścić odsyłacz, jasno wynika, na czyje dzieło następuje powołanie (w tekście pojawia się nazwisko autora), wystarczy ograniczyć zawartość odsyłacza do roku publikacji oraz, w zależności od kontekstu, numeru strony lub zakresu stron.

Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze        w           pracy              tworzonej w języku angielskim

Nowak (2009, s. 271) twierdzi, że …

Nowak (2009, p. 271) claims that…

 

2. Odsyłacze do prac autorów

2.1. Odsyłacze do prac jednego autora

Należy podać nazwisko autora (bez imion, inicjałów) i, po przecinku, rok publikacji. Przywoływane strony należy umieścić po kolejnym przecinku.

Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze        w           pracy              tworzonej  w języku angielskim

(Willimas, 2017, s. 23)

(Willimas, 2017, p. 23)

(Gorsuch, 2001, s. 228-229)

(Gorsuch, 2001, pp. 228-229)

 

2.2. Odsyłacze do prac wielu autorów

Jeżeli praca ma od dwóch do pięciu autorów - ostatnie nazwisko autora z poprzedzającymi  je nazwiskami należy łączyć spójnikiem i. W pracach tworzonych w języku angielskim spójnik i należy zapisywać w postaci znaku &.

Jeżeli praca ma dwóch autorów, za każdym razem należy podać oba nazwiska w odsyłaczu.

Jeżeli praca ma trzech, czterech lub pięciu autorów, należy podać nazwiska wszystkich autorów  za pierwszym razem w odsyłaczu, a w kolejnych odsyłaczach tylko nazwisko pierwszego autora  wraz ze skrótem i in. (w pracach tworzonych w języku angielskim należy stosować skrót et al.) Jeżeli praca ma sześciu lub więcej autorów, należy podać nazwisko tylko pierwszego autora, dodając skrót i in. za każdym razem – zarówno dla pierwszego, jak i następnych odsyłaczy.

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Liczba autorów 

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

jeden autor

(Nowak, 2010)

(Nowak, 2010)

dwóch autorów

(Walker i Allen, 2004)

(Walker i Allen, 2004)

trzech autorów

(Bradley, Ramirez i Soo, 1999)

(Bradley i in., 1999)

czterech autorów

(Smith, Kowalski, Leśniewski i Nowiński,

2016)

(Smith i in., 2016)

pięciu autorów

(Shipley,     Billino,     Sterzer,     Weidauer     i

Bernhardt, 2013)

(Shipley i in., 2013)

sześciu lub więcej autorów

(Rosler i in., 1997)

(Rosler i in., 1997)

 

praca tworzona w języku angielskim

Liczba autorów 

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

jeden autor

(Nowak, 2010)

(Nowak, 2010)

dwóch autorów

(Walker & Allen, 2004)

(Walker & Allen, 2004)

trzech autorów

(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999)

(Bradley et al., 1999)

czterech autorów

(Smith, Kowalski, Leśniewski, & Nowiński,

2016)

(Smith et al., 2016)

pięciu autorów

(Shipley, Billino, Sterzer, Weidauer, & Bernhardt, 2013)

(Shipley et al., 2013)

sześciu lub więcej autorów

(Rosler et al., 1997)

(Rosler et al., 1997)

 

2.2.1. Jeżeli w tekście odwołujemy się do prac różnych autorów, którzy mają takie same nazwiska, należy wpisać inicjały imion tych autorów przy każdym odwołaniu się do pracy w tekście, nawet jeśli chodzi o inny rok publikacji. 

Przykłady:

Praca tworzona w języku polskim

Praca tworzona w języku angielskim

Tekst tekst (C. Beck, 2011). Tekst (U. Beck, 2013). Tekst tekst tekst tekst (M. Beck i in., 1988).

Tekst tekst (C. Beck, 2011). Tekst (U. Beck, 2013). Tekst tekst tekst tekst (M. Beck et al., 1988).

 

2.2.2. Jeżeli w tekście odwołujemy się do prac różnych autorów, którzy mają takie same nazwiska  i inicjały imion, należy wpisać imiona tych autorów przy każdym odwołaniu się do pracy w tekście, nawet jeśli chodzi o inny rok publikacji. Przykłady:

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

(Jan Nowak, 2016)

(Jan Nowak, 2016)

(Jakub Nowak, 1999)

(Jakub Nowak, 1999)

 

2.2.3. W przypadku odsyłaczy do dwóch różnych prac, zawierających więcej niż trzech (podobnych) autorów oraz ten sam rok publikacji, które po skróceniu mają taki sam zapis, należy podać nazwiska pierwszych autorów i tak wielu autorów, jak to konieczne, aby rozróżnić dwie prace, a następnie dodać skrót i in. (lub et al. pracach tworzonych w języku angielskim).

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

(Smith, Kowalski, Leśniewski i Nowiński, 2016)

(Smith, Kowalski, Leśniewski i Nowiński, 2016)

(Smith,       Kowalski,     Leśniewski,        Ziółkowska i Nowiński, 2016)

(Smith, Kowalski, Leśniewski, Ziółkowska i in.,

2016)

 

praca tworzona w języku angielskim

Pierwszy odsyłacz w tekście w nawiasie

Kolejne odsyłacze w tekście w nawiasie

(Smith, Kowalski, Leśniewski, & Nowiński, 2016)

(Smith, Kowalski, Leśniewski, & Nowiński, 2016)

(Smith, Kowalski, Leśniewski, Ziółkowska, &

Nowiński, 2016)

(Smith, Kowalski, Leśniewski, Ziółkowska et al.,

2016)

 

 

3. Odsyłacze do prac autorów korporatywnych 

Jeśli powołujemy się na publikację, która zamiast nazwiska autora zawiera nazwę organizacji (instytucji, agencji, ministerstwa, firmy itp.) to podajemy w odsyłaczu nazwę tej organizacji.  

Przykłady:

autor korporatywny w postaci powszechnie znanego skrótowca

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

(Narodowy Bank Polski [NBP], 2014)

(NBP, 2014)

(International Monetary Found [IMF], 2016)

(IMF, 2016)

 

autor korporatywny w formie pełnej nazwy własnej

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

(Uniwersytet Szczeciński, 2014)

(Uniwersytet Szczeciński, 2014)

(University of Pittsburgh, 2016)

(University of Pittsburgh, 2016)

 

 

 

 1. Odsyłacze do prac bez autorów

Jeśli przywoływane źródło nie posiada autora należy podać w odsyłaczu jego tytuł lub kilka pierwszych słów (w przypadku długich tytułów) oraz rok publikacji. Tytuły należy pisać kursywą. Przykłady:

(Wybrane aspekty jakości…, 2017)

(Merriam-Webster’s collegiate dictionary, 1993)

(Rotor blades fail inspection, 2002)

 

 1. Odsyłacze do prac bez roku wydania

Jeżeli brak roku wydania lub daty publikacji źródła – stosujemy skrót b.d. (lub n.d. w pracach tworzonych w języku angielskim). Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze          w           pracy    tworzonej          w                języku angielskim

(Walker, b.d.)

(Walker, n.d.)

(Angry protests of the Middle Classes, b.d.)

(Angry protests of the Middle Classes, n.d.)

 

 1. Kolejność podawania odsyłaczy

 

 1. Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco według roku publikacji. Nazwisko autora należy podać tylko raz, a dla kolejnych prac wpisać tylko rok ich wydania. Przykład:

(Nowak, 2001, 2008, 2016)

 

 1. W przypadku odwoływania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów, czyli w taki sposób,  jak pojawiają się w bibliografii. Prace innych autorów oddziela się średnikiem. Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze          w           pracy    tworzonej          w                języku angielskim

(Barczyk, 2006; Clee i Fahy, 1993; Nowicki, 2017)

(Barczyk, 2006; Clee & Fahy, 1993; Nowicki,

2017)

 

 1. Jeśli kilka prac tego samego autora zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić małe litery a, b, c, d itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą). Oznaczenia te należy również stosować w bibliografii, przy czym poszczególne opisy prac opublikowanych w tym samym roku należy uporządkować alfabetycznie według tytułu. Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze          w           pracy    tworzonej          w                języku angielskim

(Gerbaudo, 2009a, 2009b, 2009c; Tilly i Fuchs,

2012a, 2012b)

(Gerbaudo, 2009a, 2009b, 2009c; Tilly & Fuchs,

2012a, 2012b)

 

 1. Jeśli odwołujemy się do więcej niż jednej pozycji kilku autorów, z których pierwszy jest tą samą osobą wówczas porządkujemy je alfabetycznie (bez względu na rok publikacji) według nazwiska drugiego autora. Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze          w           pracy    tworzonej          w                języku angielskim

(Kowalski i Nowak, 2006; Kowalski, Schmidt i Lewandowska, 1999).

(Kowalski & Nowak, 2006; Kowalski, Schmidt, & Lewandowska, 1999).

 

 1. Cytowanie pośrednie 

 

 1. Cytowanie pośrednie polega na powoływaniu się na tekst, do którego autor nie miał bezpośredniego dostępu, a który zna z innej pracy. Należy unikać cytowania pośredniego. Stosuje  się je wyłącznie wtedy, gdy oryginalna praca jest trudno dostępna.

 

 1. Jeśli autor chce wskazać jakąś konkretną publikację, do której nie miał bezpośredniego dostępu, a zna ją jedynie z innego źródła, powinien podać w odsyłaczu dane źródła pierwotnego (autora i rok lub tylko rok, jeśli nazwisko pojawiło się w tekście) oraz wtórnego. W bibliografii powinno znaleźć  się tylko źródło wtórne (to, z którego autor korzystał).

 

Przykłady:

Odsyłacze w pracy tworzonej w języku polskim

Odsyłacze          w           pracy    tworzonej          w                języku angielskim

(Friedman, 1963, za: Allport, 2008) lub

Tekst tekst Friedman (1963, za: Allport, 2008)

(Friedman, 1963, as cited in Allport, 2008) lub

Tekst tekst Friedman (1963, as cited in Allport, 2008)

 

 1. Jeśli autor omawia czyjąś koncepcję, badania itd. opisane w pracach, do których nie miał bezpośrednio dostępu, a które zna ze źródeł wtórnych i nie chce wskazywać żadnej konkretnej niedostępnej publikacji poświęconej omawianej tematyce, powinien powołać się jedynie na źródło,  z którego korzystał.

 

 1. Dosłowne przytaczanie tekstu

 

 1. W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji źródła oraz numery stron lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane).

 

 1. Jeśli cytowany fragment zawiera mniej niż 40 słów, należy go włączyć w tekst w cudzysłowie. Bezpośrednio za cytatem powinien się znaleźć nawias z odsyłaczem bibliograficznym do źródła cytatu  lub nawias z podaniem strony, jeśli źródło cytatu zostało podane przed jego wprowadzeniem. Przykłady:

Cytowanie i odsyłacz w pracy tworzonej w języku polskim

Cytowanie i odsyłacz w pracy tworzonej w języku angielskim

Stan negatywnych emocji i frustracji w niektórych kręgach akademickiej makroekonomii najlepiej oddaje skrajna wypowiedź Krugmana (2009): „Większość  z tego, co stworzono w ramach makroekonomii w ciągu ostatnich 30 lat okazało się w najlepszym razie bezużyteczne lub w najgorszym razie szkodliwe” 

(s. 20).

Porter (1998) has stated that,“The internetworked classroom has the potential (not yet realized) to empower students” (p. 5), and this research project examines this potential.

 

 1. W przypadku dosłownego przytaczania tekstu zawierającego powyżej 40 słów, cytowany tekst powinien tworzyć oddzielny blok poprzedzony i zakończony wolnym wierszem. Tekst powinien posiadać wcięcie (takiej samej wielkości jak wcięcie akapitu zwykłego tekstu) i nie powinien znajdować się w cudzysłowie. Odsyłacz bibliograficzny (lub nawias z podaniem strony, jeśli źródło cytatu zostało podane przed jego wprowadzeniem) należy umieścić na końcu cytatu, za ostatnim znakiem interpunkcyjnym. Przykłady:

Cytowanie i odsyłacz w pracy tworzonej w języku polskim

Cytowanie i odsyłacz w pracy tworzonej w języku angielskim

Zdaniem Pietrzyckiego (1886):

Olson (2000) concluded that: 

 

w obrotach handlowych wystawia lub przyjmuje się weksle dlatego, ażeby albo swoją wierzytelność od uczestnika, dłużnikiem będącego, ściągnąć, albo aby skorzystać z kredytu, jaki ma sobie przyzwolony weksel wystawiający u tego, którego on do zapłacenia wekslu wskazuje i obowiązuje, albo na koniec, ażeby korzystać z kredytu, który wystawiający weksel ma otwarty przez kogoś trzeciego u tego, który wekslem do zapłacenia sumy został powołanym. Weksli używa się też jako pewnego rodzaju kupowanych i sprzedawanych papierów wartościowych, służących do pewnego umieszczenia kapitału na krótki czas, lub też do wypłaty należności dłużnych w miejscach zagranicznych. (s. 26)

 

enacting curriculum decisions within classrooms is a complex, multistoried narrative in a dynamic process of continual negotiation. Because preservice teachers enter an ongoing narrative in process, finding their place within the story can be confusing and frustrating. Finding space to create their own curriculum story with students is difficult. (p. 175)

 

III. Tworzenie wykazu literatury (bibliografii)

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Bibliografia powinna zawierać wykaz wyłącznie tych publikacji, na które autor powołuje się  w tekście pracy. Nie należy umieszczać w bibliografii publikacji przywoływanych za innym autorem.

 

 1. Opisy publikacji szereguje się w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub według tytułów publikacji (gdy nie ma podanego autora), nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.

 

 1. Prace jednego autora podaje się według roku wydania, od najstarszych do najnowszych. Prace bez roku wydania umieszcza się przed pracami z rokiem wydania. Prace w druku umieszcza się  za pracami z rokiem wydania. Przykłady:

Bibliografia w pracy tworzonej w języku polskim

Bibliografia      w              pracy angielskim

tworzonej

w

języku

Fahy, T. (b.d.).

Fahy, T. (1991). 

Fahy, T. (1996a). 

Fahy, T. (1996b).

Fahy, T. (2003).

Fahy, T. (w druku).

Fahy, T. (n.d.).

Fahy, T. (1991). 

Fahy, T. (1996a). 

Fahy, T. (1996b).

Fahy, T. (2003).

Fahy, T. (in print).

 

 

 

W przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie.

Przykład:

Fahy, T. (1996a). Forfaiting services…

Fahy, T. (1996b). Processes and procedures

 

1.4. Jeżeli praca ma od dwóch do siedmiu autorów - ostatnie nazwisko autora z poprzedzającymi  je nazwiskami należy łączyć spójnikiem i. W pracach tworzonych w języku angielskim spójnik i należy zapisywać w postaci znaku &.

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz  

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Strunk i White, 1979)

(Strunk i White,

1979)

Strunk, W. i White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New

 

 

 

 

York: Macmillan. 

(Watson, McKenna, Cowman i

Keady, 2008)

(Watson

2008)

i

in.,

Watson, R., McKenna, H., Cowman, S. i Keady, K. (Eds.). (2008). Nursing research: Designs and methods. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.

(Mikosch i in., 2010)

(Mikosch

2010)

i

in.,

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K.,

Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H. i Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinusarrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 11011110.

 

praca tworzona w języku angielskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Strunk & White, 1979)

(Strunk & White,

1979)

Strunk, W., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York: Macmillan. 

(Watson, McKenna, Cowman, &

Keady, 2008)

(Watson et al.,

2008)

Watson, R., McKenna, H., Cowman, S., & Keady, K. (Eds.). (2008). Nursing research: Designs and methods. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.

(Mikosch et al., 2010)

(Mikosch et al.,

2010)

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-sinusarrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients undergoing coronary angiography. Journal of Advanced Nursing, 66(5), 11011110.

 

1.5. W przypadku prac autorstwa ośmiu i więcej osób należy podać nazwiska pierwszych sześciu osób, następnie po wielokropku nazwisko ostatniego autora.

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

 

Bibliografia

(Koskan i in., 2014)

(Koskan        i

2014)

in.,

Koskan, A., Klasko, L., Davis, S. N., Gwede, C. K., Wells, K. J., Kumar, A., … Meade, C. D. (2014). Use and taxonomy of social media in cancer-related research: A systematic review. American Journal of Public Health, 104(7), e20e37.

 

praca tworzona w języku angielskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

 

Bibliografia

(Koskan et al., 2014)

(Koskan          et

2014)

al.,

Koskan, A., Klasko, L., Davis, S. N., Gwede, C. K., Wells, K. J., Kumar, A., … Meade, C. D. (2014). Use and taxonomy of social media in cancer-related research: A systematic review. American Journal of Public Health, 104(7), e20e37.

1.6. Jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierwszym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wykazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: najpierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a następnie prace jego współautorstwa. Przykłady:

Bibliografia tworzona w języku polskim

Bibliografia tworzona w języku angielskim

Nowak, K. (2001).

Nowak, K. (2015).

Nowak, K. i Kowalski, A. (1998).

Nowak, K. (2001).

Nowak, K. (2015).

Nowak, K., & Kowalski, A. (1998).

 

1.7. Jeżeli autorzy mają takie same nazwiska i inicjały imion, należy podać za inicjałem imienia  w nawiasie kwadratowym pełne imię. Przykłady:

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Paul Janet, 1876)

(Paul              Janet,

1876)

Janet, P. [Paul]. (1876). La notion de Ia personnalité. Revue Scientifique, 10, 574-575.

(Pierre Janet, 1906)

(Pierre           Janet,

1906)

Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsions. Journal of Abnormal

Psychology, 1, 1-17.

 

1.8. W opisach bibliograficznych publikacji wydanych za granicą obowiązuje pisownia skrótów określeń typu redaktor, wydanie, numer itp. w języku tekstu.

 

Opis publikacji napisanej w języku polskim

Opis publikacji napisanej w języku angielskim

redaktor

red.

Ed.

redaktorzy

red.

Eds.

wydanie

wyd. 2 wyd. 3

2nd ed. 3rd ed.

numer

nr

no. 

 

1.9. W pracach zbiorowych opublikowanych pod redakcją należy podawać jako pierwszy element nazwisko redaktora ze skrótem red. 

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Szymonik, 2013)

 

(Szymonik, 2013)

Szymonik, A. (red.). (2013). Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin.

(Hal i Soskice, 2001)

(Hal      i       Soskice,

2001)

Hal, P.A. i Soskice, D. (Eds.). (2001). Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.

 

praca tworzona w języku angielskim

 

W opisach bibliograficznych prac opublikowanych w języku polskim skrót red. należy zastąpić skrótem Ed. lub Eds. (gdy jest dwóch lub więcej redaktorów).

 

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Szymonik, 2013)

 

(Szymonik, 2013)

Szymonik, A. (Ed.). (2013). Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin.

(Hal & Soskice, 2001)

(Hal     &      Soskice,

Hal, P.A., & Soskice, D. (Eds.). (2001). Varieties of

 

2001)

capitalism:           The         institutional                foundations         of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.

                

1.10. Opisy bibliograficzne artykułów z czasopism powinny zawierać poza rokiem wydania numer rocznika (volume) czasopisma (napisany kursywą) oraz podany w nawiasie okrągłym numer zeszytu (issue) np. 58(3). Pomiędzy numerem rocznika i numerem zeszytu nie wstawiamy spacji.

W przypadku artykułów opublikowanych w czasopismach, w których kolejne numery/zeszyty  w ramach jednego rocznika nie mają osobnej numeracji stron (pierwsza strona w kolejnym zeszycie opatrzona jest numerem kolejnym, po ostatniej stronie w zeszycie poprzednim) wystarczy podać tylko numer rocznika (napisany kursywą). 

W przypadku braku informacji o numerze rocznika należy podać w nawiasie okrągłym tylko numer

(issue).

Przykłady:

Numeracja czasopisma

Bibliografia

numer rocznika(numer zeszytu)

Alchian, A. (1950). Uncertainty, evolution and economic theory. Journal of Political Economy, 58(3), 211-221

numer rocznika

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. Educational Communication and Technology Journal, 29, 75-91.

(numer zeszytu)

Madej,   Z.            (2016).   Samowiedza        heurystyczna       wśród ekonomistów. Ekonomista, (6), 777-798.

 

1.11. Opis każdej pozycji w bibliografii powinien zawierać cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego DOI (jeżeli taki posiada).

 

DOI (Digital Object Identifier) to niepowtarzalny i stały numer nadawany pełnemu tekstowi publikacji udostępnianej w wersji elektronicznej. Zastępuje adres URL publikacji, informuje o jej aktualnej lokalizacji w Internecie. Składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: prefiksu identyfikującego wydawcę oraz sufiksu identyfikującego publikację np. doi:10.18559/SOEP.2015.10.7

    

Znając DOI publikacji można znaleźć miejsce w Internecie, w którym aktualnie jest dostępna  (za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie https://doi.org).

DOI należy umieszczać w bibliografii na końcu opisu bibliograficznego publikacji. Poprawnym  i rekomendowanym sposobem podawania identyfikatora jest zapis: doi:10.18559/SOEP.2015.10.7  Istnieje także możliwość podawania identyfikatora publikacji w postaci adresu URL odsyłającego  do wyszukiwarki DOI np. https://doi.org/10.1177/135050840073009  Po numerze DOI oraz adresie URL wyszukiwarki nie należy stawiać kropki.

W przypadku podawania DOI jako adresu URL nie należy poprzedzać adresu wyrażeniem Pobrane z (lub Retrieved from w pracach tworzonych w języku angielskim). Przykłady:

Format zapisu DOI

Bibliografia

identyfikator DOI

Chia, R. (2000). Discourse analysis as organizational analysis. Organization, 7(3), 513518. doi:10.1177/135050840073009

adres URL  wyszukiwarki DOI

Chia, R. (2000). Discourse analysis as organizational analysis. Organization, 7(3), 513518. https://doi.org/10.1177/135050840073009

 

1.12. W przypadku dokumentu dostępnego w Internecie i nie posiadającego DOI należy podać  na końcu opisu bibliograficznego adres URL poprzedzony wyrażeniem Pobrane z (lub Retrieved from w pracach tworzonych w języku angielskim). Po adresie URL nie należy stawiać kropki.

Styl APA nie wymaga podawania daty dostępu (z wyjątkiem materiałów, które nie posiadają roku/daty publikacji i mogą być w przyszłości zmodyfikowane lub usunięte). 

 

 

 

 

Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Robbins, M. B. (2015). Licensed to game. Library

Journal,            140(5),            79.            Pobrane             z

http://search.proquest.com/docview/166179657

Robbins, M. B. (2015). Licensed to game. Library

Journal,         140(5),         79.         Retrieved          from

http://search.proquest.com/docview/166179657

Hudson, A. (b.d.). Thinner than thin. Pobrane 2 czerwca 2012 z http://www.ahddds.de/1223

Hudson, A. (n.d.). Thinner than thin. Retrieved June 2, 2012 from http://www.ahddds.de/1223

 

1.13. Formatowanie bibliografii

Opis bibliograficzny zaczynamy bez wcięcia, wyrównanie do lewego marginesu, kolejne wiersze opisu powinny być zapisane z wcięciem 0,4 cm. Przykłady:

Bibliografia w pracy tworzonej w języku polskim

Kieruj, N. D. i Moors, G. B. (2010). Variations in response style behavior by response scale format in attitude research. International Journal of Public Opinion Research, 22, 320-342. doi:10.1093/ijpor/edq001 Madej, Z. (2016). Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów. Ekonomista, (6), 777-798.

Sullivan, B. A., Snyder, M. i Sullivan, J. L. (2008). Cooperation: The political psychology of effective human interaction. Malden: Blackwell.

Bibliografia w pracy tworzonej w języku angielskim

Kieruj, N. D., & Moors, G. B. (2010). Variations in response style behavior by response scale format in attitude research. International Journal of Public Opinion Research, 22, 320-342. doi:10.1093/ijpor/edq001 Madej, Z. (2016). Samowiedza heurystyczna wśród ekonomistów. Ekonomista, (6), 777-798.

Sullivan, B. A., Snyder, M., & Sullivan, J. L. (2008). Cooperation: The political psychology of effective human interaction. Malden: Blackwell.

 

 1. Zasady tworzenia opisów bibliograficznych

 

 1. Artykuły w czasopismach (dostępne w wersji drukowanej lub elektronicznej)

 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer rocznika(numer), strona początku-strona końca. Pobrane z lub doi:

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Tryb dostępu do artykułu

Bibliografia

artykuł w wersji drukowanej

Madej,   Z.            (2016).   Samowiedza        heurystyczna       wśród ekonomistów. Ekonomista, (6), 777-798.

artykuł   w            wersji                elektronicznej  z DOI

Kieruj, N. D. i Moors, G. B. (2010). Variations in response style behavior by response scale format in attitude research. International Journal of Public Opinion Research, 22, 320-342. doi:10.1093/ijpor/edq001 

artykuł w wersji elektronicznej bez DOI

Robbins, M. B. (2015). Licensed to game. Library Journal, 140(5), 79. Pobrane z http://search.proquest.com/docview/166179657

 

praca tworzona w języku angielskim

Tryb dostępu do artykułu

Bibliografia

artykuł w wersji drukowanej

Madej,   Z.            (2016).   Samowiedza        heurystyczna       wśród ekonomistów. Ekonomista, (6), 777-798.

artykuł   w            wersji                elektronicznej  z DOI

Kieruj, N. D., & Moors, G. B. (2010). Variations in response style behavior by response scale format in attitude research. International

Journal of            Public     Opinion Research,             22,          320-342. doi:10.1093/ijpor/edq001 

artykuł w wersji elektronicznej bez DOI

Robbins, M. B. (2015). Licensed to game. Library Journal, 140(5), 79. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/166179657

 

 

 

 1. Artykuły w gazetach (dostępne w wersji drukowanej lub elektronicznej)

 

Nazwisko, I. (rok, dzień miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, s. strona początku-strona końca. Pobrane z  Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Gestern, 1999)

(Gestern, 1999)

Gestern, A. (1999, 26 maja). Odkrywanie zalet ukrytych. Rzeczpospolita, s. III.

(Swoi     pod      pręgierzem,

1999)

(Swoi      pod      pręgierzem,

1999)

Swoi      pod      pręgierzem.      (1999,      7       lipca).

Rzeczpospolita, s. A3.

(Siemionczyk, 2017)

(Siemionczyk, 2017)

Siemionczyk, G. (2017, 13 czerwca). Wymiana gospodarcza nie da wsparcia gospodarce.

Rzeczpospolita. Pobrane z http://www.rp.pl/Dane- gospodarcze/306139856-Wymiana-zagraniczna-nie-da-wsparcia-gospodarce.html

(Teaming up on health

innovation, 2014)

(Teaming    up    on     health

innovation, 2014)

Teaming up on health innovation. (2014, 23 września). Manawatu Standard. Pobrane z http://www.stuff.co.nz/manawatu-stan dard/news/10480728/Teaming-up-on-healthinnovation

(Schwartz, 1993)

(Schwartz, 1993)

Schwartz, J. (1993, 30 września). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, s. A1.

 

praca tworzona w języku angielskim

Pierwszy odsyłacz 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Gestern, 1999)

(Gestern, 1999)

Gestern, A. (1999, May 26). Odkrywanie zalet ukrytych. Rzeczpospolita, p. III.

(Swoi     pod         pręgierzem,

1999)

(Swoi      pod         pręgierzem,

1999)

Swoi      pod      pręgierzem.      (1999,      July       7).

Rzeczpospolita, p. A3.

(Siemionczyk, 2017)

(Siemionczyk, 2017)

Siemionczyk, G. (2017, June 13). Wymiana gospodarcza nie da wsparcia gospodarce.

Rzeczpospolita. Retrieved from http://www.rp.pl/ Dane-gospodarcze/306139856-Wymianazagraniczna--nie-da-wsparcia-gospodarce.html

(Teaming up on health

innovation, 2014)

(Teaming    up   on                  health

innovation, 2014)

Teaming up on health innovation. (2014, September 14). Manawatu Standard. Retrieved from http://www.stuff.co.nz/manawatustandard/news/10480728/Teaming-up-on-heal...

(Schwartz, 1993)

(Schwartz, 1993)

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, p. A1.

 

 1. Książki (dostępne w wersji drukowanej lub elektronicznej)

 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki (wydanie, podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Pobrane z lub doi:

 

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Autor

Bibliografia

jeden autor

 

Adamczyk, M. B. (2012). Prawne aspekty funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wybranych państw Unii Europejskiej. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

trzech autorów

Sullivan, B. A., Snyder, M. i Sullivan, J. L. (2008). Cooperation: The political psychology of effective human interaction. Malden: Blackwell. 

brak autora

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield: Merriam-Webster.

autor korporatywny

World Bank (2009). Reshaping economic geography. Washington, DC: The World Bank.

 

praca tworzona w języku angielskim

Autor

Bibliografia

jeden autor

 

Adamczyk, M. B. (2012). Prawne aspekty funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wybranych państw Unii Europejskiej. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

trzech autorów

Sullivan, B. A., Snyder, M., & Sullivan, J. L. (2008). Cooperation: The political psychology of effective human interaction. Malden: Blackwell. 

brak autora

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield: Merriam-Webster.

autor korporatywny

World Bank (2009). Reshaping economic geography. Washington, DC: The World Bank.

 

Styl APA zaleca umieszczanie w opisie bibliograficznym książki za miejscem (miejscowością) wydania po przecinku także nazwy państwa, w którym znajduje się ta miejscowość (lub w przypadku książek wydawanych w USA podawanie skrótu nazwy stanu). Umieszczanie w opisie nazwy państwa  (lub stanu) nie jest obowiązkowe.

 

 1. Książki napisane pod redakcją (dostępne w wersji drukowanej lub elektronicznej)

 

Nazwisko, I. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Pobrane z lub doi:

 

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Liczba redaktorów 

Bibliografia

jeden redaktor – książka wydana  w języku polskim

Nowak, T. (red.). (1991). Prace z ekonomii. Poznań: Wydawnictwo XYZ.

dwóch redaktorów – książka wydana w języku polskim

Materska, M. i Tyszka, T. (red.). (1997). Psychologia i poznanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

jeden redaktor – książka wydana  w języku angielskim

Goodwin, M. (Ed.). (2013). Contention  in context: Political opportunities and the emergence of protest. Cambridge, New York:

Cambridge University Press.

dwóch redaktorów – książka wydana w języku angielskim

Mansfield, E. D. i Moser, J. (Eds.). (2007). Democratization, conflict, and trade. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

 

praca tworzona w języku angielskim

Liczba redaktorów 

Bibliografia

jeden redaktor – książka wydana  w języku polskim

Nowak, T. (Ed.). (1991). Prace z ekonomii. Poznań: Wydawnictwo XYZ.

dwóch redaktorów – książka wydana w języku polskim

Materska, M., & Tyszka, T. (Eds.). (1997). Psychologia i poznanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

jeden redaktor – książka wydana  w języku angielskim

Goodwin, M. (Ed.). (2013). Contention  in context: Political opportunities and the emergence of protest. Cambridge, New York:

Cambridge University Press.

dwóch redaktorów – książka wydana w języku  angielskim

Mansfield, E. D., & Moser, J. (Eds.). (2007). Democratization, conflict, and trade. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

 

 

 

 

 1. Rozdziały w książkach napisanych pod redakcją (dostępne w wersji drukowanej lub

elektronicznej)

 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo. Pobrane z lub doi:

Przykłady:

praca tworzona w języku polskim

Pierwszy odsyłacz 

 

Kolejne odsyłacze 

Bibliografia

(Krok, 2006)

 

(Krok, 2006)

Krok, K. (2006). Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. W: G. Gorzelak i K. Krzyk (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? (s. 47-57). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe Scholar.

(Fadaeva,           Nikulin

Vinogradsky, 2002)

i

(Fadaeva i in., 2002)

Fadaeva, O., Nikulin, A. i Vinogradsky, V. (2002). Informal economy of rural households. W: R., Neef (Ed.), The social impact of informal economies in Eastern Europe (s. 23-45). Alderhot: Ashgate.

(Palmer, 2007)

 

(Palmer, 2007)

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori sport: Contemporary issues. W: C. Collins i S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., s. 307-334). South Melbourne:

Thomson.

 

praca tworzona w języku angielskim

W przypadku tworzenia pracy w języku angielskim przyimek W zastępujemy przyimkiem In (bez dwukropka za nim), skrót s. zastępujemy skrótem pp.

 

Pierwszy odsyłacz  

 

Kolejne odsyłacze

Bibliografia

(Krok, 2006)

 

(Krok, 2006)

Krok, K. (2006). Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. In G. Gorzelak, & K. Krzyk (Eds.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? (pp. 47-57). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe Scholar.

(Fadaeva,          Nikulin,

Vinogradsky, 2002)

&

(Fadaeva et al., 2002)

Fadaeva, O., Nikulin, A., & Vinogradsky, V. (2002).

Informal economy of rural households. In R., Neef (Ed.), The social impact of informal economies in Eastern Europe (pp. 23-45). Alderhot: Ashgate.

(Palmer, 2007)

 

(Palmer, 2007)

Palmer, F. (2007). Treaty principles and Maori sport: Contemporary issues. In C. Collins, & S. Jackson (Eds.), Sport in Aotearoa/New Zealand society (2nd ed., pp. 307-334). South Melbourne:

Thomson.

 

2.6. Working Papers

 

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu (nazwa serii numer). Pobrane z lub doi:  Przykład:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Deming, D. i Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper No. 14124). Pobrane z http://www.nber.org/papers/w14124 

Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of childhood (NBER Working Paper No. 14124). Retrieved  from http://www.nber.org/papers/w14124

 

 

 

2.7. Raporty i opracowania 

 

Nazwisko, I. lub Instytucja. (rok). Tytuł raportu (numer). Miejsce wydania: Wydawca. Pobrane z lub doi:

Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Eller, A. i Olson, R. (2009). Recycled pavements using foam asphalts in Minnesota (Report No. MN/RC 200909). St. Paul: Minnesota Department of

Transportation.

Eller, A., & Olson, R. (2009). Recycled pavements using foam asphalts in Minnesota (Report No. MN/RC 200909). St. Paul: Minnesota Department of

Transportation.

Ministerstwo Gospodarki. (2015). Polska 2015 -

Raport o stanie gospodarki. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Pobrane z https://www.mr.gov.pl/ media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.p df

Ministerstwo Gospodarki. (2015). Polska 2015 -

Raport o stanie gospodarki. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Retrieved from https://www.mr.gov.pl/ media/15346/Raport_o_stanie_gospodarki_2015_pl.p df

 

2.8. Profile i dane finansowe firm, raporty rynkowe, notowania pozyskane z baz danych

 

Nazwisko, I. lub w przypadku braku autora/autora korporatywnego Wydawca bazy. (rok). Nazwa dokumentu. Pobrane z bazy.

 

W przypadku braku roku publikacji, podajemy datę pobrania dokumentu. Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Gale Cengage Learning. (b.d.). Wal-Mart Stores, Inc. [Profil firmy]. Pobrane 12 stycznia 2012 z bazy Business Insights: Essentials.

Gale Cengage Learning. (n.d.). Wal-Mart Stores, Inc. [Company profile]. Retrieved January 12, 2012 from Business Insights: Essentials database.

Euromonitor International. (b.d.). Consumer lifestyles in the US. Pobrane 10 stycznia 2011 z bazy Passport.

Euromonitor International. (n.d.). Consumer lifestyles in the US. Retrieved January 10, 2011 from Passport database.

 

2.9. Prace niepublikowane (np. rozprawy doktorskie)

 

Nazwisko , I. (rok). Tytuł pracy (Niepublikowana praca doktorska). Miejscowość : Nazwa uczelni. Pobrane z lub doi: Przykład:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Berckhan, R. (2015). The influence of business networks on the company performance in the automotive industry (Niepublikowana rozprawa doktorska). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Berckhan, R. (2015). The influence of business networks on the company performance in the automotive industry (Unpublished doctoral dissertation). Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

2.10. Normy i standardy

 

Nazwa instytucji, która stworzyła normę lub standard. (rok). Nazwa normy lub standardu (numer). Pobrane z

 

 

 

 

Przykład:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

International Organization for Standardization. (2016). Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use

(ISO/DIS Standard No. 45001). Pobrane z http://www. iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63787

International Organization for Standardization. (2016).

Occupational health and safety management systems—Requirements with guidance for use (ISO/DIS Standard No. 45001). Retrieved from http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=6 3787  

 

2.11. Akty prawne 

 

Pełna nazwa aktu prawnego obejmująca także datę jego uchwalenia (Miejsce publikacji aktu) Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn.

zm.)

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC,

90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 2004, 158/77)

Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (OJ L 2004, 158/77)

 

2.12. Strony internetowe 

 

Nazwisko, I. lub Instytucja. (rok). Tytuł [Rodzaj dokumentu np. zdjęcie]. Pobrane z

 

W przypadku braku roku publikacji, podajemy datę pobrania dokumentu. Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Dryden-Edwards,               R.            (2014).   What                are         anxiety symptoms and signs? Pobrane z http://www 

.medicinenet.com/anxiety/page4.htm#what_are_anxi ety_symptoms_and_signs

Dryden-Edwards, R. (2014). What are anxiety symptoms and signs? Retrieved from

http://www.medicinenet.com/anxiety/page4.htm#wh at_are_anxiety_symptoms_and_signs 

World Health Organization. (2014). Norway. Pobrane z http://www.who.int/countries/nor/en/  

World Health Organization. (2014). Norway. Retrieved from http://www.who.int/countries/nor/en/  

Nowoczesna rodzina. (b.d.). Pobrane 12 listopada 2011 z http://www.obiadrodzinny.pl

Nowoczesna rodzina. (n.d.). Retrieved November 12, 2011 from http://www.obiadrodzinny.pl

2.13. Media społecznościowe

W stylu APA tytuły materiałów dostępnych w mediach społecznościowych nie zapisujemy kursywą.

2.13.1. Blogi

Nazwisko, I. (data opublikowania tj. rok, dzień miesiąc). Tytuł wpisu [Format]. Pobrane z 

 

Przykład:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Kulczycki, E. (2014, 16 marca). Narodziny czasopism i artykułów naukowych [Wpis na blogu]. Pobrane z http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/narodzinyczasopism-i-artykulow-n...

Kulczycki, E. (2014, March 16). Narodziny czasopism i artykułów naukowych [Blog post]. Retrieved from http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/narodzinyczasopism-i-artykulow-n...

 

2.13.2. YouTube

 

Udostępniający plik. (data opublikowania tj. rok, dzień miesiąc). Tytuł [Format]. Pobrane z Przykłady:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

BibliotekaPWr. (2013, 6 listopada). Anna Wałek – Open Access — otwarty dostęp do nauki — idea i założenia [Plik video]. Pobrane z

https://www.youtube.com/watch?v=kBlFGnrGPDU

BibliotekaPWr. (2013, November 6). Anna Wałek – Open Access — otwarty dostęp do nauki — idea i założenia [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=kBlFGnrGPDU

Kulczycki, E. (2013, 30 kwietnia). Jak zainstalować i skonfigurować Zotero? [Plik video]. Pobrane z https://www.youtube.com/watch?v=9xeS6nifq6A&lis t=PL_S3wQA4cgW1jndm4sv4KnicQh3YUTTZ5

Kulczycki, E. (2013, April 30). Jak zainstalować i skonfigurować Zotero? [Video file]. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=9xeS6nifq6A&lis t=PL_S3wQA4cgW1jndm4sv4KnicQh3YUTTZ5

 

2.13.3. Wikipedia

 

Tytuł artykułu. (b.d.). W: Wikipedia. Pobrane dzień miesiąc rok z Przykład:

Opis w bibliografii tworzonej w języku polskim

Opis      w           bibliografii         tworzonej          w                języku angielskim

Prawo cytatu. (b.d.). W: Wikipedia. Pobrane 6 czerwca 2014 z http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cytatu

Prawo cytatu. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved June 6, 2014 from http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cytatu

 

IV. Uwagi

 

 1. Odsyłacze bibliograficzne i wykaz literatury w stylu APA 6th ed. można przygotować przy pomocy jednego z generatorów lub menedżerów bibliografii (m.in. Zotero, Mendeley, EndNote). Jednak  z reguły będzie to styl respektujący zasady języka angielskiego. W przypadku tworzenia pracy  w języku polskim należy zwrócić uwagę na pisownię wybranych skrótów (np. W:, i in.) i dokonać stosowanych poprawek.

 

 1. Więcej informacji o stylu APA zawierają poniższe publikacje:

 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington: American Psychological Association.

American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic references (6th ed.). Washington: American Psychological Association.

Harasimczuk, J. i Cieciuch, J. (2012). Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych  w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. Pobrane  z http://www.liberilibri.pl/harasimczuk

Share this post