• Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:22
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez bd35573 dnia 15.04.2018 - 19:01
  Opis materiału:

  Notatki z prawa gospodarczego - kontrola działalności gospodarczej

  • Dodano przez Bakub dnia 15.04.2018 - 09:28
  Opis materiału:

  #NAZWA?

  • Dodano przez alutka dnia 14.04.2018 - 21:12
  Opis materiału:

  rachunkowość

  • Dodano przez kejtt dnia 13.04.2018 - 15:04
  Opis materiału:

  cdcsdcdd

  • Dodano przez lilustudentleon dnia 13.04.2018 - 09:28
  Opis materiału:

  Jest to quiz 1. z 3 różnych podejść pytania się powtarzają dlatego nie wklejałam wszystkiego. Powodzenia.

  • Dodano przez Basia_Nowak dnia 12.04.2018 - 18:03
  Opis materiału:

  Notatki z wykladu z rachunkowości

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 12:03
  Opis materiału:

  3. KREDYTY Oznaczenia: P – kwota kredytu; n – liczba rat kredytu; i –stopa procentowa okresu bazowego; Pk – kwota kredytu pozostała do spłaty po k-tym okresie płatności; k = 1,2,..., n; Ak – k-ta płatność = rata łączna; Ak = Tk + Ik Tk – część kapitałowa raty łącznej; Ik – odsetki za k-ty okres: Ik = Pk-1 i Zasada równoważności dla kredytów – wersja uproszczona Kwota kredytu zaciągniętego w momencie t=0 jest równoważna sumie płatności zaktualizowanych na ten moment. I. Kalkulacja spłaty Przykład 1 Na dofinansowanie planowanej inwestycji inwestor planuje zaciągnąć kredyt na 5 lat, przy rocznej nominalnej stopie procentowej 12%, spłacany w równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych (płatnych na koniec miesiąca). a) Ile będą wynosiły raty, jeśli inwestor otrzyma kredyt w wysokości 80 000 zł? (1779,56) b) Jakiej wysokości kredyt otrzyma, jeśli na jego spłatę planuje przeznaczyć mies. 1800 zł? (80 919) Przykład 2 Pan Kowalski zaciąga kredyt mieszkaniowy w kwocie 300 tys. zł., przy rocznym oprocentowaniu 6% na 30 lat. Raty mają być spłacane na koniec każdego miesiąca. Wyznacz procentowy udział części kapitałowej oraz części odsetkowej w pierwszej płatności (racie łącznej) jeżeli kredyt spłacany jest: a) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rata: 1798,65), b) w ratach malejących. II. Koszt kredytu O koszcie kredytu decyduje wysokość płaconych odsetek oraz ich rozłożenie w czasie.  Nominalny koszt kredytu = suma odsetek spłaconych z tytułu wypożyczenia kapitału  Roczna rzeczywista stopa procentowa (RRSO, roczna rzeczywista stopa oprocentowania = APR, annual percentage rate) obliczana według formuły wewnętrznej stopy zwrotu i uwzględniająca oprócz kosztów związanych z zapłatą odsetek również inne koszty, które musi ponieść kredytobiorca w celu otrzymania kredytu (obowiązek podawania od 2002r). Ma ona charakter efektywnej rocznej stopy procentowej.  Rzeczywisty koszt długu (TDC – True Debt Cost) miara analogiczna do RRSO dla długu publicznego Zasada równoważności dla kredytów – ogólniejsza (ustawa o kredycie konsumenckim, zał.4) Dług dany płatnościami Ck w momentach tk jest równoważny spłacie danej płatnościami Dl w momentach tl, jeśli kapitały wzajemnie sobie przekazane przez dłużnika i wierzyciela są równoważne

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 11:23
  Opis materiału:

  2. STRUMIENIE I RENTY O ile nie będzie powiedziane inaczej stosujemy uproszczony rachunek czasu (30/360) Renta – ciąg płatności dokonywanych w równych odstępach czasu. Różny podział rent:  Renta pewna lub życiowa  Renta prosta (zgodna) luab uogólniona (niezgodna)  Renta czasowa (terminowa) lub wieczysta  Renta płatna z dołu lub renta płatna z góry  Renta o ratach równych lub renta o zmiennych ratach  Renta nieodroczona lub renta odroczona  Renta dyskretna lub renta ciągła Zwykle rentą nazywamy rentę dyskretną, pewną, prostą i terminową Oznaczenia: Aj – rata renty, j=1,2,...,n; n – liczba rat renty; i – stopa procentowa okresu bazowego Przykład 1 Na koniec każdego z trzech kolejnych lat wpłacamy na rachunek z kapitalizacją roczną i rocznym oprocentowaniem 4%, odpowiednio 200, 400, 100 zł. Oblicz wartość funduszu na koniec trzeciego roku. (732,32). Jaka jest zaktualizowana wartość funduszu na początku pierwszego roku? (651,03) Przykład 2 Zamierzasz przez 30 lat odkładać na Fundusz Emerytalny po 100 zł miesięcznie. Jaką kwotą będziesz dysponować po tych 30 latach jeżeli przyjmiemy średnio 6% roczną stopę procentową i miesięczną kapitalizację odsetek? I. Renta (dyskretna, pewna, prosta i terminowa) Przykład 2 (ponownie) Zamierzasz przez 30 lat odkładać na Fundusz Emerytalny po 100 zł miesięcznie. Jaką kwotą będziesz dysponować po tych 30 latach jeżeli przyjmiemy średnio 6% roczną stopę procentową i miesięczną kapitalizację odsetek? a) wpłaty na koniec miesiąca (100 451,50) b) wpłaty na początku miesiąca (100 953,76) Przykład 3 Na początku pięciu kolejnych lat wpłacasz na fundusz po 1 000 zł. Zgromadzone środki mają zapewnić dziesięcioletnią rentę płatną w ratach rocznych z góry począwszy od szóstego roku. Ile będą wynosiły raty renty jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 5%? (FV:5801,91; A:715,59) II. Renta wieczysta Przykład 4 Kapitał o wartości 400 000 zł przeznaczono na fundusz rentowy. Podaj wysokość: a) rocznej renty wieczystej płatnej z dołu, przy rocznej stopie procentowej 10%; b) rocznej renty wieczystej płatnej z góry, przy rocznej stopie procentowej 10%

  • Dodano przez lusterko4 dnia 12.04.2018 - 11:21
  Opis materiału:

  MATEMATYKA FINANSOWA 1. KAPITALIZACJA PROSTA, ZłOżONA, CIĄGłA. OPROCENTOWANIE, DYSKONTOWANIE. Wartość kapitału w czasie PV – początkowa wartość kapitału; r – roczna stopa procentowa (nominalna); I – odsetki T – czas oprocentowania wyrażony w latach; FV – końcowa (przyszła) wartość kapitału po upływie T lat; Kapitalizacja odsetek – powiększenie kapitału o odsetki. Dwie zasady oprocentowania: 1. zasada oprocentowania prostego 2. zasada oprocentowania składanego (złożonego) Przykład 1. Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli stopa procentowa wynosi 16% w całym horyzoncie, a odsetki są naliczane w sposób prosty. (2320; 2960) Uogólnienie przykładu 1. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) a odsetki są naliczane w sposób prosty. (2960) Przykład 2. Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli stopa procentowa wynosi 16% w całym horyzoncie, a odsetki są naliczane z kapitalizacją roczną. (2320; 3121,79) Uogólnienie przykładu 2. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) a odsetki są naliczane z kapitalizacją roczną. (2320; 3 121,56) Model oprocentowania składanego z kapitalizacją w podokresach Okres, po którym naliczane są odsetki: okres bazowy (lub okres stopy procentowej), m – liczba okresów bazowych w roku; Przykład 3. Jaka będzie wysokość depozytu 2000 zł po roku (trzech latach), jeśli obowiązuje roczna stopa procentowa 16%, a odsetki są naliczane z kapitalizacją: a) kwartalną, (2339,72; 3202,06) b) miesięczną, (2 344,54; 3221,91) c) tygodniową. (2 346,45; 3229,77) Uogólnienie przykładu 3. Różne stopy procentowe Jaka będzie wartość kapitału 2000 zł po trzech latach, jeśli w pierwszym roku stopa procentowa wynosiła 16%, w kolejnym zmniejszyła się o 1 punkt procentowy (p.p.), a w trzecim roku wzrosła o dwa punkty procentowe (w odniesieniu do roku drugiego) i kapitalizacja jest kwartalna (3 201,99) Jak dalece zwiększanie częstości kapitalizacji przy danej nominalnej rocznej stopie procentowej może zwiększać wartość końcową? – Model kapitalizacji ciągłej Przykład 3 cd. Roczna intensywność oprocentowania wynosi 16%. Jaka jest wartość 2000 zł po roku (2 347,02), po trzech latach (3232,15)? Dyskontowanie = aktualizacja – obliczanie kapitału początkowego na podstawie znanej wartości kapitału końcowego. D – dyskonto po okresie T lat. Dyskontowanie przy pomocy stopy procentowej nazywamy rzeczywistym (matematycznym) Przykład 4. Za trzy lata będziemy potrzebowali na modernizację sprzętu 200 000 zł. Na ten cel zamierzamy wpłacić na depozyt bankowy pewną kwotę, która pokryje w przyszłości to zapotrzebowanie. Jaka to musi być jej wysokość, jeśli wybraliśmy półroczną lokatę odnawialną przy rocznej stopie procentowej 6%. (167 496,85) Stopa dyskontowa (d) Stopa dyskontowa określa o ile procent wartość obecna jest mniejsza od wartości przyszłej. Dyskontowanie przy pomocy stopy dyskontowej nazywamy handlowym Przykład 5 Pan X pożyczył 100 zł, a po roku zwrócił 120zł. Ile wynosiła stopa procentowa tej pożyczki (tzn. o ile % więcej oddał, niż dostał)? Ile wynosiła stopa dyskontowa tej pożyczki (tzn. o ile % mniej dostał, niż oddał)? Zasada równoważności kapitałów Kapitały i są równoważne, jeśli ich wartości zaktualizowane na jakikolwiek moment czasu są równe. Przykład 6. Rodzice wpłacili synowi na początku roku 1000 zł na roczną lokatę odnawialną przy stopie procentowej 10%. Po upływie dwóch lat, na tę samą lokatę wpłacili córce 1200 zł. Czy lokaty obojga rodzeństwa są równoważne? Annualizacja (stopy nominalne) Przykład 7. Inwestycja A dała 8% zwrot po dwóch miesiącach (VII, VIII), a inwestycja B dała 10% zwrot po trzech miesiącach (VII, VIII, IX). Jak porównać te stopy? W praktyce występują trzy sposoby rachunku czasu: 1) liczba dni w roku i w miesiącach według kalendarza (act/act) (47,1%; 39,67%) 2) 1 rok bankowy = 12 miesięcy po 30 dni (30/360) (48%; 40%) 3) 360 dni w roku, a liczba dni w miesiącu według kalendarza (act/360) (46,45%; 39,13%) Zasada równoważności stóp procentowych Stopy procentowe są równoważne, jeśli przy każdej z nich kapitał początkowy P generuje w czasie T odsetki I o identycznej wartości. Przykład 8. Czy następujące stopy są równoważne: a) i = 2% na dwa miesiące w modelu oprocentowania prostego i r = 12% roczna? b) i = 6% półroczna (składana półrocznie) i r = 12% roczna? Efektywna roczna stopa procentowa (ref) roczna stopa procentowa równoważna stopie procentowej okresu bazowego – określa, o ile procent zwiększa się wartość kapitału w ciągu roku Przykład 9 Która oferta rocznych nominalnych stóp procentowych depozytów jest korzystniejsza dla klienta: 8,05% z kapitalizacją miesięczną, czy 8,15% z kapitalizacją półroczną? Ile wynosi różnica (w p.b.)? (3 p.b.) ćwiczenia. (Rachunek czasu 30/360) 1. Jaką wartość osiągnie kapitał 100 zł i jaka jest wysokość odsetek po a) 2 latach, b) 450 dniach, gdy nom. roczna stopa proc. wynosi 16% i kapitalizacja odsetek jest kwartalna. (136,86; 121,67) 2. łącznie z odsetkami naliczonymi za dwa miesiące wg rocznej stopy nominalnej 12% otrzymano 120 zł. Jaka była kwota odsetek, a jaka kwota początkowa lokaty? (2,35, 117,65) 3. Spółka X posiada 10 000 akcji spółki Y. Jaka jest obecna wartość dywidendy, która w wysokości 10 zł na akcję ma zostać wypłacona za rok? Przyjmij roczną stopę procentową 4% i kapitalizację roczną (96 153,85) 4. W 1867r. Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę za 7,2 mln dolarów. (Jednym z głównych negocjatorów transakcji ze strony amerykańskiej był polski i amerykański generał Włodzimierz Krzyżanowski, który następnie pełnił funkcję administratora tego terytorium). Przyjmując rocznie średnio 5% wzrostu, wyznacz dzisiejszą „wartość” Alaski. 5. W 1626 roku holenderski gubernator Nowego Amsterdamu kupił wyspę Manhattan od miejscowych Indian za 24 dolary. Holendrzy kontrolowali ten obszar do 1664 roku, kiedy przejęli go Anglicy i nazwali Nowym Jorkiem. Przyjmując rocznie średnio 5% wzrostu, wyznacz dzisiejszą „wartość” tego obszaru. 6. Jaka jest wartość depozytu 1000 zł po czterech latach, jeśli w pierwszym roku nominalna stopa procentowa wynosiła 16%, w drugim 14%, a w trzecim i czwartym 10%. Bank kapitalizuje odsetki co pół roku? (1623,20) 7. Jaka jest wartość depozytu 5000 zł po trzech latach, jeśli: początkowo roczna nominalna stopa procentowa wynosiła 18% i bank kapitalizował odsetki na koniec każdego miesiąca; po pół roku nominalne stopy procentowe spadły o 2 p.p. i okres bazowy został wydłużony do kwartału; na początku trzeciego roku stopy procentowe spadły o kolejny 1 p.p., ale okres bazowy został utrzymany? (8 015,28) 8. Ala wpłaciła 100, a Zosia 50 na rachunki z roczną stopą r i kapitalizacją roczną. Po 12 latach wartość depozytu Ali wynosiła X. Wartość depozytu Zosi wyniosła X po 18 latach. Wyznacz X. (400) 9. Roczna nominalna stopa procentowa wynosi 6%, procent prosty. Chcemy na koniec drugiego roku odebrać 106 zł. Ile musimy wpłacić na początku roku? (94,64) 10. Firma MIZAR została wyceniona na kwotę 100 jp. Właścicielom złożono ofertę wykupu firmy za kwotę 180 jp. z terminem zapłaty w końcu 3 roku. Szacuje się, że stopa procentowa utrzyma się na poziomie 20%. Czy oferta jest korzystna dla właścicieli? (tak; 104,17) 11*. Pewna kwota została zdeponowana na kwartalnej lokacie odnawialnej na lat i po tym czasie jej wartość wyniosła 600 jp. Wiadomo, że gdyby horyzont lokaty wydłużyć dwukrotnie uzyskana kwota byłaby trzykrotnie wyższa. Wyznacz tę kwotę. (200) 12. Klient rozważa ulokowanie kapitału w banku na rok. Rozważa lokatę kwartalną przy rocznym oprocentowaniu 4%, półroczną przy rocznym oprocentowaniu 4,2% i roczną przy oprocentowaniu 4,3%. Którą opcję powinien wybrać i dlaczego? (roczne efektywne stopy procentowe wynoszą odpowiednio: 4,06%; 4,24%; 4,3%, zatem trzecią) 13. Jakie powinny być roczne stopy nominalne dla lokat: półrocznej, kwartalnej, miesięcznej, aby roczny efektywny przyrost kapitału wynosił 20%? (19,10%; 18,65%; 18,37%) 14. Klient ulokował pewną sumę na lokacie półrocznej, przy r=6%, ale po pół roku zmienił strategię i przeniósł środki na lokatę kwartalną przy r=4%. Na koniec drugiego roku oszczędzania ponownie zmienił strategię i przeniósł cały kapitał na lokatę roczną, przy r=6,5%. Po trzech latach stan jego oszczędności wyniósł 1000 zł. Ile miał na początku i która z lokat była najbardziej opłacalną formą oszczędzania? (858,79 zł; 6,5%; 6,09%; 4,06%) 15. Ile wynosi roczna nominalna stopa procentowa kwartalnej lokaty odnawialnej, na której 1000 przez trzy lata daje tyle samo, co 1200 przez dwa lata? (18,65%) 16. Pewna kwota została zdeponowana na półrocznej lokacie odnawialnej na 4 lata. Wiadomo, że gdyby horyzont lokaty wydłużyć do 8 lat uzyskana kwota byłaby czterokrotnie wyższa. Wyznacz roczną stopę procentową tej lokaty. (37,84%) 17**. Eryk zdeponował X na 8 lat na rachunku z roczną stopą procentową r składaną półrocznie. Mike zdeponował 2X na 8 lat na rachunku z oprocentowaniem prostym wg tej samej rocznej stopy r. Wiadomo, że wartość odsetek w ostatnim półroczu trwania depozytu jest taka sama dla obu rachunków. Wyznacz roczną stopę procentową r. (9,46%)

  • Dodano przez tedjohn dnia 11.04.2018 - 10:51
  Opis materiału:

  notatki z baz danych

  • Dodano przez Th-un-der dnia 11.04.2018 - 10:48
  Opis materiału:

  Z obowiązkowego kursu BHP

  • Dodano przez mariola181 dnia 10.04.2018 - 23:24
  Opis materiału:

  ćwiczenie na zaliczenie z moodle temat:Jakim samochodem będziemy jeździć w najbliższej przyszłości ?Moja analiza dotyczyła rankingu „Internetowy Samochód Roku” oparty na zainteresowaniu ogłoszeniami zamieszczanymi w serwisie OTOMOTO. Raport współtworzony przez KANTAR TNS oraz opatrzony komentarzami eksperta z zespołu badań rynku motoryzacyjnego z Kantar TNS Tomasza Wierzbickiego

  • Dodano przez gosiaa235 dnia 10.04.2018 - 17:22
  Opis materiału:

  Testy z analizy finansowej. Stworzone zostały przez Piotra Prewysz-Kwinto. Zostały wykorzystane w sesji zimowej w roku 2017. Powyższe pytania są bardzo przydatne w nauce. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Test zawiera pytania zarówno otwarte jak i zamknięte. Poziom trudności nie jest wysoki, testy przyjemne do rozwiązywania.

  • Dodano przez sylwia785967 dnia 10.04.2018 - 12:15
  Opis materiału:

  Lemkowska Lenhardt zdjęcie 1 strony testu z egzaminu

  • Dodano przez ils dnia 09.04.2018 - 22:47
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez ils dnia 09.04.2018 - 22:11
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez ArekP594 dnia 09.04.2018 - 14:11
  Opis materiału:

  Quiz nr.1

  • Dodano przez mika1677 dnia 09.04.2018 - 11:23
  Opis materiału:

  notatki z analizy ekonomicznej, bardzo przydatne do egzaminu z tego przedmiotu. Polecam!!!

  • Dodano przez SylwiaOrzol dnia 08.04.2018 - 21:01
  Opis materiału:

  Lektura na 7 stron, The Health Risks of Business Travel.

  • Dodano przez Manaka dnia 08.04.2018 - 15:22
  Opis materiału:

  prezentacja z wykładu !

  • Dodano przez smonias dnia 08.04.2018 - 14:35
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez smonias dnia 08.04.2018 - 14:33
  Opis materiału:

  prezentacja

  • Dodano przez lisowa dnia 05.04.2018 - 19:34
  Opis materiału:

  Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........Podatki w firmie...........

  • Dodano przez dominika258 dnia 04.04.2018 - 15:08
  Opis materiału:

  notatki z podstaw ubezpieczeń

  • Dodano przez xxxsweetiexxxx dnia 03.04.2018 - 18:54
  Opis materiału:

  ;)

  • Dodano przez pzx83505 dnia 02.04.2018 - 18:11
  Opis materiału:

  dhxgd kdgsg hdvs jsgsc s sss

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:58
  Opis materiału:

  Pytania do tekstu 1 na moodle 4/4 pkt

  • Dodano przez paulina9426 dnia 02.04.2018 - 10:55
  Opis materiału:

  quiz 2 gospodarka światowa 5,33/6 pkt

  • Dodano przez franklin25 dnia 31.03.2018 - 20:54
  Opis materiału:

  prezentacja z vat a.pawak

  • Dodano przez Phrasing777 dnia 31.03.2018 - 16:10
  Opis materiału:

  Fałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłychFałszowanie sprawozddan finansowych według opiini biegłych

  • Dodano przez lisowa dnia 30.03.2018 - 20:07
  Opis materiału:

  zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjnyvzadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny zadanie portfel inwestycyjny

  • Dodano przez elek143 dnia 30.03.2018 - 17:02
  Opis materiału:

  WYKłAD 2 1. Wyjaśnij pojęcie budżetu i Skarbu Państwa. Jakie są związki pomiędzy tymi pojęciami? Budżet: Plan finansowy dochodów i wydatków państwa w roku. Tworzą go również przychody i rozchody. Akt prawny na jego podstawie możliwe jest uzyskiwanie określonych dochodów i dokonywanie wydatków. Budżet jest uchwalany w formie ustawy budżetowej, która autoryzuje dochody i wydatki. Fundusz, a więc określony zasób pieniężny. Dochody i wydatki są realizowane w całym roku dlatego też dochody i wydatki powinny przepłynąć przez rachunki budżetowe.środki znajdujące się na rachunkach stanowią majątek Skarbu Państwa Pojęcie Skarbu Znaczenie podmiotowe. jest osobą prawną która jest podmiotem praw i obowiązków, w tym w szczególności majątkowych. Skarb Państwa jest właścicielem majątku ogólnonarodowego. Znaczenie przedmiotowe. Skarb państwa to mienie państwowe należące do państwa np. ma postać gruntów, budynków, rzeczy ruchomych (np. dzieła sztuki), papierów wartościowych, środków pieniężnych, należności. Znaczenie instytucjonalne. Instytucją powołaną w Polsce do nadzoru i zarządzania majątkiem Skarbu Państwa przez Ministerstwo którego zadaniem jest gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych. Definicja obu pojęć jest trójelementowa 2. Przedstaw pojęcie zasad budżetowych. Wymień zasady budżetowe i scharakteryzuj najważniejsze z nich. Zasady budżetowe – zasady, reguły postępowania, które powinny być przestrzegane w ustalaniu przez Sejm zadań i form gospodarki finansowej państwa a także w kontrolowaniu działania rządu. Powinno to zapewnić sprawne i racjonalne wykorzystywanie budżetu. Zasady: - zupełności budżetu - jedności - jawności - realności - szczegółowości - równowagi - jasności zasada zupełności budżetu – polega na zestawieniu wszystkich dochodów i wydatków państwa. umożliwia kontrolę nad wydatkami rządu, uniemożliwia ukrywanie jednostki operacji finansowych. Uniemożliwia ustalenie czystych kosztów poszczególnych służb publicznych zasada jedności – istnieje jeden dokument na całość dochodów i wydatków państwa- budżet. Rozróżnia się jedność formalną i materialną. Formalna osiągana poprzez budowę zbiorczego budżetu państwa, obejmującego budżet władz centralnych i terenowych, co powinno polepszyć kontrolę i przejrzystość wydatków. Materialna głosi, że dochody tworzące fundusz budżetowy mają przeznaczenie ogólne, tzn. nie są związane z określonymi celami finansowanymi z budżetu. Zakłada, że budżet jest zorganizowany jako jedna pula środków, w której całość dochodów finansuje całość wydatków. Zasada jawności- społeczeństwo jest zaznajomione z budżetem, jego treścią, sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli. W praktyce oznacza to raczej prezentowanie dochodów i wydatków organom przedstawicielskim, różnym ciałom i organizacjom społecznym. zasada realności – postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków. zasada szczegółowości – w budżecie muszą być zawarte cele szczegółowe konkretne, a nie określone w sposób ogólny. zasada równowagi – dążenie do tego, aby dochody były równe wydatkom, co w praktyce nie jest jednak nigdy osiągane (występuje nadwyżka lub deficyt budżetowy), a w każdym wypadku idealne zrównoważenie dochodów i wydatków jest stanem wyjątkowym; postuluje się, że nadwyżka budżetowa wypracowana podczas okresu wysokiej koniunktury powinna służyć pokryciu deficytu ; ta zasada jest nazywana Złotą Zasadą Budżetową. zasada jasności – polega na takiej konstrukcji budżetu, na takim ujęciu dochodów i wydatków, który umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny; służy temu klasyfikacja dochodów i wydatków (działy, paragrafy) 3. Przedstaw koncepcję budżetu zadaniowego. Określ przesłanki i stopień wdrożenia koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce. Koncepcja budżetu zadaniowego polega na tym, że zanim poszczególne wydatki zostaną rozpisane w tradycyjnej formule dział-rozdział-paragraf, to najpierw w postaci zadań budżetowych przygotowywane są poszczególne plany działań przewidziane do realizacji. Została oparta na czterech zadasach zarządzania: 1) przejrzystości 2) wieloletniości 3) skuteczności i efektywności 4) konsolidacji (wydatków budżetu państwa z wydatkami wybranych funduszy publicznych i jednostek podsektora rządowego) Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. W Polsce wdrażanie koncepcji budżetu zadaniowego rozpoczęto w 2006 roku ,w latach 2008-2010 elementy budżetu zadaniowego były stosowane w coraz szerszym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnej konstrukcji budżetu .Wyrazem tych dążeń jest szereg przepisów ustawy o finansach publicznych, które określają strukturę układu zadaniowego budżetu państwa. Zgodnie z nimi, budżet państwa sporządza się, oprócz tradycyjnego układu klasyfikacji budżetowej, w układzie zadaniowym. Inicjatywa wdrożenia budżetu zadaniowego w Polsce zapisano w Programie Konwergencji, opracowanym w 2005 roku we współpracy z Unią Europejską. 4. Wymień i omów źródła dochodów budżetu UE I. Cła rolne i opłaty cukrowe (TOR) – 75% cła na artykuły rolne pobierane w związku z importem produktów rolnych z krajów trzecich II. Cła handlowe (TOR) – 75%. cła pobierane z importu od państw trzecich artykułów przemysłowych, w ramach Wspólnej Polityki Handlowej; III. Udział we wpływach z VAT (plus rabat brytyjski). IV. Wpłaty państw członkowskich zależne od DNB- składka uiszczana przez państwa członkowskie w wysokości zależnej od PKB danego państwa 5. Wymień i omów zasady, według których konstruowany jest budżet ogólny UE. Konstruowanie budżetu UE oparte jest na przestrzeganiu kilku podstawowych zasad: zasadzie jedności, wszystkie dochody i wydatki Wspólnoty powinny być ujęte w budżecie ogólnym, stanowiącym jednolity dokument, zasadzie uniwersalizmu, dochody budżetowe nie powinny być przypisywane do konkretnych wydatków, zasadzie równowagi , dochody są równe wydatkom i zakazuje zaciągania pożyczek, oraz nie dopuszcza do powstania deficytu zasadzie sporządzania budżetu na okres roku; przypisuje wszelkie operacje budżetowe do danego roku budżetowego; zasadzie specjalizacji wydatków, każdy wydatek musi mieć swoje określone przeznaczenie. zasada stosowania jednostki rozliczeniowej - ustala walutę, w której dokonywane są wszelkie rozliczenia- euro zasada należytego zarządzania finansami- obliguje instytucje wspólnotowe oraz państwa członkowskie do dbałości o prawidłowe wykonanie budżetu zasada przejrzystości - przewiduje publikację szczegółowego projektu budżetu oraz sprawozdania z jego wykonania.

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 21:20
  Opis materiału:

  Charakterystyka nauk prawnych Wteorii nauki możemy wyróżnić: nauki humanistyczne - nauki o kulturze nauki przyrodnicze (przyrodoznawstwo) – naukionaturze Nauki przyrodnicze –to gałąź nauk empirycznych, która obejmuje nauki fizyczne i biologiczne. Ich związek z prawoznawstwem przejawiać się może w procesie tzw. integracji zewnętrznej nauk prawnych, w którym nauki przyrodnicze pełnią rolę nauk pomocniczych (np. medycyna sądowa)Nauki humanistyczne (społeczne) – np. politologia, prawo, socjologia; kontrowersje budzi przedmiot naukowych – niektórzy uznają je za nauki o zachowaniu ludzkim (tj. jednostek, poszczególnych osób), niektórzy uważają za przedmiot nauk humanistycznych struktury społeczne, jeszcze inni proponują połączenie obu tych paradygmatów. Coraz popularniejsze stają się badania zjawisk społecznych poprzez analizy struktury języka (z punktuwidzenialingwistyki). Metodologie (metody

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 21:01
  Opis materiału:

  Egzamin z socjologii - przykładowy zestaw pytań !!! Imię...........................Nazwisko......................................Nr alb........................Gr.......... I. Wyjaśnij pojęcie – kultura Definicji kultury istnieje wiele i używana jest ona w najrozmaitszych znaczeniach. Dzieje się tak dlatego, iż różne definicje kultury powstały na użytek odwiecznych badań. Termin kultura – z łac. cultura – uprawa używane było już przez Cycerona (106-43 r.p.n.e), który używał tego pojęcia do określenia filozofii jako cultura aminii, czyli uprawa umysłu. Kulturą nazywano takie kształcenie, doskonalenie czynności i tworów ludzkiej działalności, a także do oznaczenia wewnętrznej, duchowej aktywności ludzi lub zespołu obiektywnych zasad i norm.

  • Dodano przez kakusia12 dnia 29.03.2018 - 20:54
  Opis materiału:

  FINANSE PUBLICZNE – EGZAMIN – PYTANIA 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych 2. Jakie kryteria decydują o tym, czy dobro ma charakter publiczny, czy prywatny? 3. Proszę określić dobra publiczne i dobra społeczne 4. Pojęcie finansów publicznych, jakie procesy obejmują finanse publiczne? 5. Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między finansami publicznymi, a prywatnymi? 6. Podstawowe funkcje finansów publicznych 7. środki publiczne, przeznaczenie środków publicznych 8. Istota dochodów, przychodów oraz wydatków, rozchodów w budżecie państwa, budżetach jednostek

  • Dodano przez Basia_Nowak dnia 29.03.2018 - 18:30
  Opis materiału:

  Notatki dodane z zawansowanej rachunkowości zdjęcie, z pierwszych zajec

  • Dodano przez kejtt dnia 29.03.2018 - 13:24
  Opis materiału:

  x

  • Dodano przez lisowa dnia 28.03.2018 - 22:34
  Opis materiału:

  Funkcje finansów publicznych .Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych Funkcje finansów publicznych

  • Dodano przez kowalski123 dnia 28.03.2018 - 21:29
  Opis materiału:

  Zadanie 1. Wyznaczenie rentowności obligacji Wróć do: Obligacje, dysk... Na podstawie notowań oraz specyfikacji 5 dowolnie wybranych obligacji notowanych na rynku CATALYST, wyznaczyć ich rentowność (YTM). http://www.gpwcatalyst.pl Bardzo przydatne zadanie.

  • Dodano przez agatvit dnia 28.03.2018 - 14:48
  Opis materiału:

  Na podstawie notowań oraz specyfikacji 5 dowolnie wybranych obligacji notowanych na rynku CATALYST, wyznaczyć ich rentowność (YTM). http://www.gpwcatalyst.pl/

  • Dodano przez lisowa dnia 27.03.2018 - 22:06
  Opis materiału:

  finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe finanse międzynarodowe

  • Dodano przez elek143 dnia 27.03.2018 - 18:01
  Opis materiału:

  1. Wyjaśnij pojęcie finansów, finansów publicznych (teoria i ujęcie normatywne) oraz sektora finansów publicznych. Finanse- Ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych Finanse publiczne- obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności: 1) gromadzenie dochodów i przychodów publicznych; 2) wydatkowanie środków publicznych; 3) finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa; 4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne; 5) zarządzanie środkami publicznymi; 6) zarządzanie długiem publicznym; 7) rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej. Sektor finansów publicznych- zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:15
  Opis materiału:

  MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:14
  Opis materiału:

  KURS WALUTOWY W POLITYCE PIENIEZNEJ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:12
  Opis materiału:

  ISTOTA I CELE POLITYKI PEINIEZNEJ QUIZ

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:09
  Opis materiału:

  QUIZ NR 1 ANDRZEJ MAłECKI.Pochodzi on z roku 2017/2018.

  • Dodano przez szulina dnia 27.03.2018 - 17:05
  Opis materiału:

  QUIZ NR 2 ANDRZEJ MAłECKI

  • Dodano przez kalinka23 dnia 27.03.2018 - 16:54
  Opis materiału:

  Test

  • Dodano przez lisowa dnia 26.03.2018 - 21:02
  Opis materiału:

  podatek VAT ..................................................................................................................................................................

Strony